www.nlsc.ac.th

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนาหลวงเปิดรับสมัครนักเรียนระดัยชั้นปฐมวัย เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1

โรงเรียนนาหลวงเปิดรับสมัครนักเรียนระดัยชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

โรงเรียนนาหลวง ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC ONLINE 2021 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 นาฬิกา ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนศูนย์การศึกษา (SEACON CAMPUS)การประชุมเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวงคำแนะนำ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข"13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร"แผนผังและคำแนะนำในการฉีดซีน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครเนื่องจากโรงเรียนนาหลวง จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง นักเรียน หรือคนทั่วไปให้รับรู้ถึงการปฏิบัติตนก่อน และหลังการฉีดวัคซีน และอาการข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวร่างกายให้พร้อมสำหรับการฉีดวัคซีน ตามวัน เวลา ที่กล่าวข้างต้นนี้"พี่ น้อง ผูกพัน รักกัน @นาหลวง" ครูศิริพร นาคนวล ครูชำนาญการพิเศษ ครูระดมพล สาทิพย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ ครูอมร นิตย์ภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนนาหลวงนักเรียนเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา นักเรียนที่เรียนดี ระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564--------------------------------------------------------------------------------------------------ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนนาหลวง คว้ารางวัลระดับเหรียญทองแดง ในการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ IYRC 2021 Onlineประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนวัดผลโรงเรียนนาหลวง ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถ ขอเอกสารปพ 1 และปพ 7 โดยส่งคำร้อง ผ่านช่องทาง Google form ได้จากลิงค์ด้านล่างขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธีราพร ภู่เสม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้มีความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2563 ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อ นักเรียนห้องเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2564#รายงานตัวและมอบตัววันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น ถึง 16.30 น

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ