www.nlsc.ac.th

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวเกษร  ลีลาน้อย

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

นางพัชรินทร์  หงส์ทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

นายอัครเดช  จำนงธรรม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

(หัวหน้างานบุคลากรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

 

นางสาวทศพร  โนนวิเศษ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.4/๑,๔/๒

 

 

นายนิรัน มั่นสุทธิ

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.4/3

(หัวหน้างานดนตรีและการแสดง)

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ