www.nlsc.ac.th

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

นางฐิตดา  ถานันดร

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 

นางสาวหมัยณัฐ  ผลจันทร์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

(หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

นางสาวนุชรี  ภูมิพัฒน์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

 

นางสาวกันยารัตน์  นอกพุดซา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

 

นางสาวนาริฐา  พรหมเอาะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

 

นายสุรพงษ์  หงษ์สอง

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ม.3/1,3/2

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(หัวหน้างานบุคลากรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ,ครูคู่ชั้น ม.3/3,3/4

 

นายดวงพร  นามหิงษ์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ,ครูคู่ชั้น ม.3/5

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ