www.nlsc.ac.th

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

นางสาวศิริกานดา  บูชาธรรม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

(หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

นางอมร  ราชบาฮัค

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

นายนนท์ณัฏฐ์  น้อมระวี

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

 

นางสาวจินดา  มงคลธีระเดช

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.6/1

(หัวหน้างานทะเบียน,วัดและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา)

 

 

นายลอม  สวัสดิ์รักษา

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.6/2,6/3

(หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมและการแสดง)

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ