www.nlsc.ac.th

ฝ่ายบริหาร


 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญความดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายสมชาติ แก้วนิ่ม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

นายสมัคร ปิยนามวาณิช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

 

 

นายพรชัย  ศรีพระราม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

นายวชิรวิทย์ ศิริสิงห์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

 

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ