www.nlsc.ac.th

ฝ่ายบริหาร


 

 

 

 

 

นายไพบูลย์ กล่อมบรรจง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

-ว่าง-

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

นายศิลา  เข็มชิต

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

 

 

นายพรชัย  ศรีพระราม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

นางสาวณัฐณิชา  ขันตี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ

 

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ