www.nlsc.ac.th

ฝ่ายบริหาร

 

 

 

 

 

 

นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญความดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นายอนันต์ ศิริสัมพันธ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

นางวชิราภรณ์ พูนสยามพงษ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

นายคมกฤษณ์ เรือนคำ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ

 

 

 

 

นายสมัคร ปิยนามวาณิช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ