www.nlsc.ac.th

ฝ่ายสนับสนุน

 

 

นางสาวเภาพิลาศ  กองยักษี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(งานธุรการและทะเบียนนักเรียน)

 

 

 

 

-ว่าง-

                              -ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ