www.nlsc.ac.th

สายชั้นอนุบาล 1

สายชั้นอนุบาล 1

 

 

 

 

นางสาวปรีญา  คนกล้า

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

(หัวหน้างานวิชาการระดับอนุบาล)

 

 

นางรมิดา  ยะอนันต์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

 

 

 

 

นางกรรณิกา  เจริญทรัพย์        

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

 

 

 

นางวิจิตรา  ทองมั่ง

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

 

 

 

นางสาวรัตติกาล  จันแดง

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

 

 

 

นางสาวสาริศา  ทวนธง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ,ครูประจำห้องสื่ออนุบาล

 

 

นางทิพวัลย์  สมัญญา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 1/1

 

 

นางสาวมณสิชา  นวมนาม

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 1/2

 

 

นางสาวบุญพามี  นวมนาม

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 1/3

 

 

นางสาวเกษร  แก้วชัยปุ่น

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 1/4

 

 

นางสาวชนาภัทร  โสระธิวา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 1/5

 

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ