www.nlsc.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวดวงใจ  สุวรรณชัย

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

 

 

 

นางสาวจีรวรรณ  ไชยสวาสดิ์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

(งานห้องสมุด)

 

นางสาวรดาณัฐ น้อยศรี

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวอรอุมา  ประเสริฐโส

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

 

นางปวริษา พุทธทองศรี

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

 

นางรวิสราพร โฮมแพน

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

 

นายสมควร วังเกล็ดแก้ว

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูพิเศษ,ครูคู่ชั้น ป.4/1, 4/2

(หัวหน้างานบุคลากรระดับประถมศึกษา)

 

ว่าที่ ร.ต.เจษฎาพงษ์  เพชรปานกัน

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ป.4/3, 4/4

 

นางสาวเกศรา  กิจวิจารณ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ, ครูคู่ชั้น ป.4/5, 4/6

(หัวหน้างานทะเบียน,วัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา)

   

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ