www.nlsc.ac.th

แหล่งเรียนรู้นาหลวง

   

สถานที่ตั้ง

203 หมู่ 2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - ประวัติความเป็นมา และความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กระบวนการสร้างสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   - พืช

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น สวนพักผ่อนทางธรรมชาติของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งธนบุรี เป็นปอดของ คนกรุงเทพ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต้นไม้ เป็นตัวอย่างของการจัดสวน มีพันธุ์ไม้ต่างๆ หลายชนิด ให้ศึกษาค้นคว้า เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีเครื่องเพาะกาย มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อความบันเทิง เช่น ธรรมะในสวน ดนตรีในสวน ค่ายเยาวชน เปิดให้เข้าได้ทุกวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิดและขั้นตอนการทำงาน ศึกษาสำรวจ รวบรวมข้อมูล ทำโครงงาน สังเกต วิเคราะห์สภาพปัญหา เสนอแนวทางวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้สื่อที่เป็นของจริงจากธรรมชาติ มีการสรุปผลและประเมินผล

  

 

สถานที่ตั้ง

ริมถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     - มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / จักรวาลและอวกาศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     - คอมพิวเตอร์ (กราฟิกเว็บไซต์) 
     - หุ่นยนต์

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น สถาบันระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จะเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขต และประชาชนทั่วไป มีการจัด นิทรรศการ และให้การฝึกอบรมอยู่เสมอ ส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้จัดโครงการ IT For Kids เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปฏิบัติงานได้จริง มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ และชำนาญงานในการฝึกอบรมและดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

  

สถานที่ตั้ง

สวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.0 2426 5256
เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ปิด วันจันทร์และนักขัตฤกษ์

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ทั้งในระบบและนอกระบบของประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวในสังคมโลก เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมของประชาชนหรือ องค์กร
ในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม เพื่อส่งเสริมและแนะนำให้ประชาชน เข้าใจ และ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่นในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยการอ่านและใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

 

 

สถานที่ตั้ง

ริมถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด) 
   - การอยู่ค่ายพักแรม
   - การอบรมนายหมู่ลูกเสือ และผู้นำยุวกาชาด

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น สถานที่จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำยุวกาชาด และนายหมู่ลูกเสือของเขตต่างๆ สังกัด กรุงเทพมหานคร และเปิกให้โรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ทั้งของรัฐและเอกชน สามารถใช้สถานที่จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   - ให้ได้รับประสบการณ์จริง
   - ความสามัคคีในหมู่คณะ การทำกิจกรรมกลุ่ม ระบบหมู่
   - ใช้กระบวนการทางลูกเสือในการแก้ปัญหา
   - การศึกษาธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   - การนำเสนอผลงาน
   - สรุปและประเมินผล

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ