www.nlsc.ac.th

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สายชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1

นางสาวนาฏยา แสนคุณท้าว

นางสาวอรวรรณ โพธิ์คำ

นางสาวดวงเดือน หนูด้วง

นางสาวลลิตา อุตส่าห์

นางสาววรรณวิภา ชื่นสงวน

นายสุทธิพงษ์ นาคะไชย์

นางสาววรัณฐ์กัญญ์ สุวะรักษ์

นางสาวริตา งับแสนสา

นางสาวอัมรินทร์ มั่งมี

นายเอกราษฎร์ ดีเลิศ

นางสาวกัลย์นภัส ภูมิดา

นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม

นายสุรศักดิ์  ชินวรพิทักษ์

นายถาวร พรมชาติ

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ