www.nlsc.ac.th

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

นางสาวอาริยา  ภูมิดา

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

 

นางสาวอัมรินทร์  มั่งมี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 

นางสาวนาฏยา  แสนคุณท้าว

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

 

นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

 

นางสาวสุวิมล  ทองชมพู

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

 

นายเอกราช  ดีเลิศ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

 

นางสาววรรณวิภา  ชื่นสงวน

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7

 

นางสาววรัณฐ์กัญญ์  สุวะรักษ์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

(หัวหน้างานสภาพแวดล้อมโรงเรียน และงานโครงการเด็กยิ้ม อิ่มท้อง)

 

นางสาวดวงเดือน หนูด้วง

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ