www.nlsc.ac.th

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

นางเตชินี  เพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

 

นางพัฒนา  มั่นสุทธิ

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

 

นางสาวธมนพัชร์  ชูเดช

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

 

นายวุฒิไกร  แสงสกุล

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

 

นางสาวนุจรีย์  คนอยู่

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

(หัวหน้างานวารสารโรงเรียน)

 

นายสรศักดิ์  น้อยอำแพง

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ม.2/1,2/2

(หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม)

 

นายจันทร์ที  อรัญสาร

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ม.2/3,2/4

(งานห้องสมุด)

 

นางสาวสกุณา  ศุภาดารัตนาวงศ์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ม.2/5

(หัวหน้างานอาหารเสริม (นม))

 

นางสาวศุภลักษณ์  ตั้วแฮ

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ

(หัวหน้างานโครงการอาหารกลางวัน)

 

นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมูล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ