www.nlsc.ac.th

ทำเนียบผู้บริหาร

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1

นายมณี

ผลอินทร์

ครูใหญ่

2477-2480

2

นายบุญ

เกษรบัว

ครูใหญ่

2548-2480

3

นายหิรัญ

ผลอินทร์

ครูใหญ่

2480-2482

4

นายเฉลิม

ปราบใหญ่

ครูใหญ่

2482-2485

5

นายบุญ

เกษรบัว

ครูใหญ่

2485-2490

6

นายเคล้า

บุญทับ

ครูใหญ่

2490-2504

7

นายเศวต

วงศ์พ่วง

ครูใหญ่

2504-2506

8

นายเจือ

รอดทอง

อาจารย์ใหญ่

2506-2527

9

นายทวีศักดิ์

โกมารทัต

ผู้อำนวยการ

2527-2533

10

นางอุษา

รอดบุญ

ผู้อำนวยการ

2533-2539

11

นางสาวอุบะ

ตู้จินดา

ผู้อำนวยการ

2539-2540

12

นางกาญจนา

เกียรติเอี่ยม

ผู้อำนวยการ

2540-2545

13

นางเสาวภา

วัจนะรัตน์

ผู้อำนวยการ

2545-2548

14

นายถวัลย์

มหิมา

ผู้อำนวยการ

2548-2554

15

นายวิชาญ

เหรียญวิไลรัตน์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2554-2558

16

นายยุทธพน

โพธิ์พุดตาล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2558-2559

17

นายไพบูลย์

กล่อมบรรจง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2559-2563

18

นางสาวเพ็ญลักษณ์

บุญความดี

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2563-ปัจจุบัน

 

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ