www.nlsc.ac.th

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

นายชาตรี  กองเงิน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

นางสาวศิริลักษณ์  หิรัญประกาย

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

 

นางสาวปิยะวรรณ  แวววรรณจิตต์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

 

นางสาวสุนันทา  ล้อมกลาง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

 

นางสาวกมลรัตน์  สันติคุณากุล

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

(หัวหน้างานพัสดุ ครุภัณฑ์)

 

นางสุกัญญา  สถิรชโลธร

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

 

นายสุริยพงษ์  ท้าวทิพย์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3  

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ป.6/1, 6/2

 

นายบุญโชติ  นาคนวล

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูพิเศษ , ครูคู่ชั้น ป.6/3, 6/4

 

นางอุบล  ตาลเสี้ยน

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ป.6/5, 6/6

 

นางเพ็ญแข  ลือหาญ

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูพิเศษ

(หัวหน้างานวิชาการระดับประถมศึกษา)

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ