www.nlsc.ac.th

เกียรติคุณนาหลวง

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โรงเรียนนาหลวง

ชนะเลิศระดับประเทศ  งานประกวด รีไซเคิล

สำนักสิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ประกวดลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะ

ระดับมัธยมศึกษา

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ          ระดับมัธยมศึกษา

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลพิเทียว ซัมเมอร์เกมส์

ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล เยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย, รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

ฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

 ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

รางวัล  พิณทอง 

บริษัท ยามาฮ่า

รางวัลป้ายมาตรฐานดีเด่น อย.น้อย

ระดับประเทศ

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลรองชนะเลิศ การผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง พอเถอะ

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

ทีมโรงเรียนนาหลวง

ถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ

- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

ครู

- นางรุ่งทิพย์  เพ็ชร์รักษ์

ครูผู้สอนดีเด่นประเทศไทย  ประจำปี 2557 ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2

(Thailand STEM Teacher Awards)กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         (  สวทช. )

1. นางกรรณิกา เจริญทรัพย์

2.น.ส.กันทิมา ธนะไพรินทร์

3.ว่าที่ ร.ต.กิตติ  ตรีโภคา

4. นางสาวณัฐจิตรา จำปางาม

5. นางสาวดวงใจ สุวรรณชัย

6.นางดาเรศน์  สุวรรรณปิฏก

7. นายทัตเทพ  ทองพับ

8. นางสาวนาริฐา พรหมเอาะ

9. นายนิรัน มั่นสุทธิ

10.นางสาวนุจรีย์ คนอยู่

11. นางสาวปรีญา คนกล้า

12. นางพัฒนา มั่นสุทธิ

13.นางพิทยาภรณ์ พิทยาธรกุล

14. นางสาวเพียงใจ เขียวสมอ

15. นายมนตรา เจริญพร

16.น.ส.รวิสราพร โฮมแพน

17. นางวงศ์เดือน ไชยรบ

18. นายวุฒิไกร แสงสกุล

19. น.ส.ศิริกานดา บูชาธรรม

20.นายสุริยพงษ์  ท้าวทิพย์

21.น.ส.หมัยณัฐ  ผลจันทร์

22. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม

 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”  และเกียรติบัตร ประจำปี 2557

 คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน

1.ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

2.ด.ญ.เมธินี ฉิมพาลี

3.ด.ช.ปรเมศวร์  บุญศรีทุม

4.ด.ญ.วราภรณ์  เอี่ยมระเบียบ

5.ด.ช.อนุชา ดวงแก้ว

6.ด.ช.ยุทธพล  พันธ์เนตร

7. ด.ช.บัณฑิต เจนสระคู

8. ด.ญ.นุชจิรา มีนิล

9.ด.ญ.ชุติมา  ไกรสังข์

10.ด.ญ.ปิยจิต อะนำกุล

11.ด.ญ.สุนิสา มยุรวัชรไพโรจน์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดละครคุณธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

เด็กชายชยุตพล  พันธ์เนตร

 

รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรม (ระดับมัธยมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

1. ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

2. ด.ช.อนุชา  ดวงแก้ว

รางวัลชมเชย การบรรยายธรรม (ระดับมัธยมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

1. ด.ญ.เมทินี  ฉิมพาลี

2.ด.ญ.นุชจิรา  มีนิล

3.ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

4. ด.ญ.วราภรณ์  เอี่ยมระเบียบ

5.ด.ญ.เสาร์ แผนเมืองแก้ว

รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์สรภัญญะ

คณะสงฆ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

1.ด.ช.ชยุตพล พันธ์เนตร

2.ด.ญ.พันพัสษา พงษ์พันธ์

3.ด.ญ.ภูริชญา  เสงี่ยมยุพิน

รางวัลชนะเลิศ  ตอบคำถามธรรมะ

คณะสงฆ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

1.ด.ญ.ภัทรสุดา นิเรียงรัมย์

2.ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  พรามณี

3.ด.ญ.ณชญดา  เปลี่ยนกลิ่น

4.ด.ญ.กนกวรรณ  แพ็งศรี

5. ด.ญ.นิติณัฐดา อนุภาพ

รางวัลชมเชย  ตอบคำถามธรรมะ

คณะสงฆ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

ด.ช.ชยุตพล  พันธ์เนตร

รางวัลชนะเลิศ  ตอบคำถามธรรมะ

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

1. ด.ญ.นุชจิรา  มีนิล

2. ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

3. ด.ช.อนุชา  ดวงแก้ว

4. ด.ญ.เสาร์  แผนเมืองแก้ว

5. ด.ช.ราอีส

6. ด.ช.เจษฎา

7. ด.ญ.สุนิสา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ละครคุณธรรม

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ด.ญ.กวินธิดา  จันทร์กระจ่าง

 รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ

ได้อันดับที่ 3 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

ด.ญณิชาภัทร  ทองคำ

รางวัล 2 เหรียญทอง  ว่ายน้ำ

- ผลัดผสม 4X 50 เมตร

- ผลัดผสม 4X 400 เมตร

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

ด.ญ.นวนิตย์  อินทรวิเชียร

รางวัล 8 เหรียญทอง ว่ายน้ำ

- ฟรีสไตล์ 50 เมตร

- ฟรีสไตล์ 100 เมตร

- ฟรีสไตล์ 200 เมตร

- กบ 50 เมตร

- กบ 100 เมตร

- เดี่ยวผสม 200 เมตร

- ผลัดผสม 4 X 50 เมตร

- ผลัดผสม 4 X 100 เมตร

ได้อันดับที่ 1 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กหญิงเปรมวดี  โสอิติกุล

 รางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ

ได้อันดับที่ 2 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กชายภานุวัชร  ธัญพิธากร

รางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  กีฬาว่ายน้ำ

ได้อันดับที่ 1 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กชายสถาปัตย์  เสนางาม

รางวัล 4 เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ

 ได้อันดับที่ 2 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กหญิงนวนิตย์  อินทรวิเชียร

รางวัลนักกีฬาว่ายน้ำ(หญิง) ยอดเยี่ยม

พร้อมโล่รางวัล  และทุนการศึกษา 1000 บาท

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กหญิงปนัดดา  บุญครอง

รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร 14 ปี(หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายมักรีบี  หมัดอะดัม

รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร 14 ปี(ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายวุฒินันท์  มีแก้ว

รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 1500 เมตร     16 ปี(ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงวรญา  ศรีหนาจ

เด็กหญิงวรรณภา ทองคำนุชเด็กหญิงภัทราพร  ชุ่มแจ่ม

รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ

12 ปี

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงปนัดดา บุญครอง

เด็กหญิงใบเฟิร์น  เพลงภิรมย์

เด็กหญิงศุภนิดา  ดีบัว

เด็กหญิงวรรณพร   กลิ่นพุฒ

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x100 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงพัชรธีรา  สุขเดช

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x100 เมตร.

รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายมักรีบี  หมัดอะดัม

เด็กชายธนาธิป ห้วยหงส์ทอง

รางวัลเหรียญเงิน

วิ่งผลัด 4x100 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงปนัดดา   บุญครองเด็กหญิงศุภนิดา  ดีบัว

เด็กหญิงพลอยภัทร  มีอุดร

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงพัชรธรา  สุขเดช

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายธนาธิป  ห้วยสังข์ทอง

เด็กชายมักรีบี  หมัดอะดัม

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

นายวุฒินันท์  มีแก้ว

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 16 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายสิริมงคล แย้มศรี

เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สุระ

เด็กชายวริศ  วามะ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชายรุ่นอายุ 12 ปี

ฟุตลบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ และโกเทียคัพ

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

เด็กญิงกฤติมา  สมศรี

เด็กหญิงวรรณภา  ทองคำนุช

เด็กหญิงวรญา  ศรีหนาจ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร หญิงรุ่นอายุ 12 ปี

ฟุตลบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ และโกเทียคัพ

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

เด็กหญิงอนุธิดา  มะลาศรี

เด็กหญิงปนัดดา  แววแสง

เด็กหญิงอภิญญา   ปัญญา

เด็กหญิงกุสุมา  พุทธอินทร์

เด็กหญิงกัณญาณี  ถวิลวงษ์

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจแจ่ม

เด็กหญิงเมธินี  บุญชิต

เด็กหญิงบัณฑิตา  มาแตง

ชนะเลิศอันดับ 1 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร หญิงรุ่นอายุ 14 ปี

ฟุตลบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ และโกเทียคัพ

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

นางสาวจิราภรณ์  แข็งขยัน

นางสาวพิชญาภา  พันตาเอก

นางสาวกุลธิดา  โนรันต์

นางสาวกนกกาญจน์  ทองเหมาะ

นายอรรถชัย  เกษสุริยงค์

นางสาววรางคณา  ปิลยะกาย

เยาวชนคนดี ประจำปี 2557

จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เด็กหญิงกรมณี  ช่อบุบผา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ประกวดบทกลอน หัวข้อ “มาฆบูชารำลึก” ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ