www.nlsc.ac.th

เกียรติคุณนาหลวง

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

โรงเรียนนาหลวง

ชนะเลิศระดับประเทศ  งานประกวด รีไซเคิล

สำนักสิ่งแวดล้อม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ประกวดลูกทุ่งระดับชั้นมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรมะ

ระดับมัธยมศึกษา

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ          ระดับมัธยมศึกษา

คณะสงฆ์และสำนักงานเขตทุ่งครุ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลพิเทียว ซัมเมอร์เกมส์

ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล เยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย, รุ่นอายุ 12 ปีหญิง

ฟุตบอล 11 คน รุ่นอายุ 14 ปีหญิง

 ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

ณ สหราชอาณาจักรสวีเดน

รางวัล  พิณทอง 

บริษัท ยามาฮ่า

รางวัลป้ายมาตรฐานดีเด่น อย.น้อย

ระดับประเทศ

จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

รางวัลรองชนะเลิศ การผลิตภาพยนตร์สั้น เรื่อง พอเถอะ

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน

ทีมโรงเรียนนาหลวง

ถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน้ำ

- รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

- รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

ครู

- นางรุ่งทิพย์  เพ็ชร์รักษ์

ครูผู้สอนดีเด่นประเทศไทย  ประจำปี 2557 ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2

(Thailand STEM Teacher Awards)กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         (  สวทช. )

1. นางกรรณิกา เจริญทรัพย์

2.น.ส.กันทิมา ธนะไพรินทร์

3.ว่าที่ ร.ต.กิตติ  ตรีโภคา

4. นางสาวณัฐจิตรา จำปางาม

5. นางสาวดวงใจ สุวรรณชัย

6.นางดาเรศน์  สุวรรรณปิฏก

7. นายทัตเทพ  ทองพับ

8. นางสาวนาริฐา พรหมเอาะ

9. นายนิรัน มั่นสุทธิ

10.นางสาวนุจรีย์ คนอยู่

11. นางสาวปรีญา คนกล้า

12. นางพัฒนา มั่นสุทธิ

13.นางพิทยาภรณ์ พิทยาธรกุล

14. นางสาวเพียงใจ เขียวสมอ

15. นายมนตรา เจริญพร

16.น.ส.รวิสราพร โฮมแพน

17. นางวงศ์เดือน ไชยรบ

18. นายวุฒิไกร แสงสกุล

19. น.ส.ศิริกานดา บูชาธรรม

20.นายสุริยพงษ์  ท้าวทิพย์

21.น.ส.หมัยณัฐ  ผลจันทร์

22. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม

 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”  และเกียรติบัตร ประจำปี 2557

 คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน

1.ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

2.ด.ญ.เมธินี ฉิมพาลี

3.ด.ช.ปรเมศวร์  บุญศรีทุม

4.ด.ญ.วราภรณ์  เอี่ยมระเบียบ

5.ด.ช.อนุชา ดวงแก้ว

6.ด.ช.ยุทธพล  พันธ์เนตร

7. ด.ช.บัณฑิต เจนสระคู

8. ด.ญ.นุชจิรา มีนิล

9.ด.ญ.ชุติมา  ไกรสังข์

10.ด.ญ.ปิยจิต อะนำกุล

11.ด.ญ.สุนิสา มยุรวัชรไพโรจน์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดละครคุณธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

เด็กชายชยุตพล  พันธ์เนตร

 

รางวัลชมเชย การตอบปัญหาธรรม (ระดับมัธยมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

1. ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

2. ด.ช.อนุชา  ดวงแก้ว

รางวัลชมเชย การบรรยายธรรม (ระดับมัธยมศึกษา)

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

1. ด.ญ.เมทินี  ฉิมพาลี

2.ด.ญ.นุชจิรา  มีนิล

3.ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

4. ด.ญ.วราภรณ์  เอี่ยมระเบียบ

5.ด.ญ.เสาร์ แผนเมืองแก้ว

รางวัลชนะเลิศ สวดมนต์สรภัญญะ

คณะสงฆ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

1.ด.ช.ชยุตพล พันธ์เนตร

2.ด.ญ.พันพัสษา พงษ์พันธ์

3.ด.ญ.ภูริชญา  เสงี่ยมยุพิน

รางวัลชนะเลิศ  ตอบคำถามธรรมะ

คณะสงฆ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

1.ด.ญ.ภัทรสุดา นิเรียงรัมย์

2.ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  พรามณี

3.ด.ญ.ณชญดา  เปลี่ยนกลิ่น

4.ด.ญ.กนกวรรณ  แพ็งศรี

5. ด.ญ.นิติณัฐดา อนุภาพ

รางวัลชมเชย  ตอบคำถามธรรมะ

คณะสงฆ์ สำนักงานเขตทุ่งครุ

ด.ช.ชยุตพล  พันธ์เนตร

รางวัลชนะเลิศ  ตอบคำถามธรรมะ

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

1. ด.ญ.นุชจิรา  มีนิล

2. ด.ญ.นพมาศ  บุญกลั่น

3. ด.ช.อนุชา  ดวงแก้ว

4. ด.ญ.เสาร์  แผนเมืองแก้ว

5. ด.ช.ราอีส

6. ด.ช.เจษฎา

7. ด.ญ.สุนิสา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ละครคุณธรรม

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

ด.ญ.กวินธิดา  จันทร์กระจ่าง

 รางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

2 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ

ได้อันดับที่ 3 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

ด.ญณิชาภัทร  ทองคำ

รางวัล 2 เหรียญทอง  ว่ายน้ำ

- ผลัดผสม 4X 50 เมตร

- ผลัดผสม 4X 400 เมตร

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

ด.ญ.นวนิตย์  อินทรวิเชียร

รางวัล 8 เหรียญทอง ว่ายน้ำ

- ฟรีสไตล์ 50 เมตร

- ฟรีสไตล์ 100 เมตร

- ฟรีสไตล์ 200 เมตร

- กบ 50 เมตร

- กบ 100 เมตร

- เดี่ยวผสม 200 เมตร

- ผลัดผสม 4 X 50 เมตร

- ผลัดผสม 4 X 100 เมตร

ได้อันดับที่ 1 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กหญิงเปรมวดี  โสอิติกุล

 รางวัล 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ

ได้อันดับที่ 2 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กชายภานุวัชร  ธัญพิธากร

รางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน  กีฬาว่ายน้ำ

ได้อันดับที่ 1 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กชายสถาปัตย์  เสนางาม

รางวัล 4 เหรียญทอง 2เหรียญทองแดง กีฬาว่ายน้ำ

 ได้อันดับที่ 2 ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กหญิงนวนิตย์  อินทรวิเชียร

รางวัลนักกีฬาว่ายน้ำ(หญิง) ยอดเยี่ยม

พร้อมโล่รางวัล  และทุนการศึกษา 1000 บาท

กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 27

เด็กหญิงปนัดดา  บุญครอง

รางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 200 เมตร 14 ปี(หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายมักรีบี  หมัดอะดัม

รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร 14 ปี(ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายวุฒินันท์  มีแก้ว

รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 1500 เมตร     16 ปี(ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงวรญา  ศรีหนาจ

เด็กหญิงวรรณภา ทองคำนุชเด็กหญิงภัทราพร  ชุ่มแจ่ม

รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ

12 ปี

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงปนัดดา บุญครอง

เด็กหญิงใบเฟิร์น  เพลงภิรมย์

เด็กหญิงศุภนิดา  ดีบัว

เด็กหญิงวรรณพร   กลิ่นพุฒ

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x100 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงพัชรธีรา  สุขเดช

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x100 เมตร.

รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายมักรีบี  หมัดอะดัม

เด็กชายธนาธิป ห้วยหงส์ทอง

รางวัลเหรียญเงิน

วิ่งผลัด 4x100 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงปนัดดา   บุญครองเด็กหญิงศุภนิดา  ดีบัว

เด็กหญิงพลอยภัทร  มีอุดร

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กหญิงพัชรธรา  สุขเดช

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 16 ปี (หญิง)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายธนาธิป  ห้วยสังข์ทอง

เด็กชายมักรีบี  หมัดอะดัม

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 14 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

นายวุฒินันท์  มีแก้ว

รางวัลเหรียญทอง

วิ่งผลัด 4x400 เมตร.

รุ่นอายุ 16 ปี (ชาย)

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

“เมืองกาญจน์เกมส์”

เด็กชายสิริมงคล แย้มศรี

เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สุระ

เด็กชายวริศ  วามะ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร ชายรุ่นอายุ 12 ปี

ฟุตลบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ และโกเทียคัพ

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

เด็กญิงกฤติมา  สมศรี

เด็กหญิงวรรณภา  ทองคำนุช

เด็กหญิงวรญา  ศรีหนาจ

รองชนะเลิศอันดับ 2 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร หญิงรุ่นอายุ 12 ปี

ฟุตลบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ และโกเทียคัพ

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

เด็กหญิงอนุธิดา  มะลาศรี

เด็กหญิงปนัดดา  แววแสง

เด็กหญิงอภิญญา   ปัญญา

เด็กหญิงกุสุมา  พุทธอินทร์

เด็กหญิงกัณญาณี  ถวิลวงษ์

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจแจ่ม

เด็กหญิงเมธินี  บุญชิต

เด็กหญิงบัณฑิตา  มาแตง

ชนะเลิศอันดับ 1 นักกีฬาฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานคร หญิงรุ่นอายุ 14 ปี

ฟุตลบอลเยาวชนนานาชาติ สตูร์เชอร์คัพ และโกเทียคัพ

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน

นางสาวจิราภรณ์  แข็งขยัน

นางสาวพิชญาภา  พันตาเอก

นางสาวกุลธิดา  โนรันต์

นางสาวกนกกาญจน์  ทองเหมาะ

นายอรรถชัย  เกษสุริยงค์

นางสาววรางคณา  ปิลยะกาย

เยาวชนคนดี ประจำปี 2557

จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เด็กหญิงกรมณี  ช่อบุบผา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ประกวดบทกลอน หัวข้อ “มาฆบูชารำลึก” ระดับประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

แหล่งเรียนรู้นาหลวง

สถานที่ตั้ง

203 หมู่ 2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - ประวัติความเป็นมา และความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กระบวนการสร้างสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   - พืช

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น สวนพักผ่อนทางธรรมชาติของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งทางฝั่งธนบุรี เป็นปอดของ คนกรุงเทพ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ต้นไม้ เป็นตัวอย่างของการจัดสวน มีพันธุ์ไม้ต่างๆ หลายชนิด ให้ศึกษาค้นคว้า เป็นสถานที่ออกกำลังกาย มีเครื่องเพาะกาย มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อความบันเทิง เช่น ธรรมะในสวน ดนตรีในสวน ค่ายเยาวชน เปิดให้เข้าได้ทุกวัน

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการคิดและขั้นตอนการทำงาน ศึกษาสำรวจ รวบรวมข้อมูล ทำโครงงาน สังเกต วิเคราะห์สภาพปัญหา เสนอแนวทางวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้สื่อที่เป็นของจริงจากธรรมชาติ มีการสรุปผลและประเมินผล

 

 

สถานที่ตั้ง

ริมถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
     - มนุษย์และสิ่งแวดล้อม / จักรวาลและอวกาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     - คอมพิวเตอร์ (กราฟิก, เว็บไซต์)
     - หุ่นยนต์

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น สถาบันระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จะเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียนต่างๆ ในเขต และประชาชนทั่วไป มีการจัด นิทรรศการ และให้การฝึกอบรมอยู่เสมอ ส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้จัดโครงการ IT For Kids เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการเป็นประจำทุกๆ ปีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเขียนเว็บไซต์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปฏิบัติงานได้จริง มีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิ และชำนาญงานในการฝึกอบรมและดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

สถานที่ตั้ง

สวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทร.0 2426 5256
เปิด วันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
ปิด วันจันทร์และนักขัตฤกษ์

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ทั้งในระบบและนอกระบบของประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวในสังคมโลก เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรมของประชาชนหรือ องค์กร
ในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม เพื่อส่งเสริมและแนะนำให้ประชาชน เข้าใจ และ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคประชาชน ในท้องถิ่นในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการพัฒนาประเทศ

กระบวนการจัดการเรียนรู้

ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยการอ่านและใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

สถานที่ตั้ง

ริมถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ยุวกาชาด)
   - การอยู่ค่ายพักแรม
   - การอบรมนายหมู่ลูกเสือ และผู้นำยุวกาชาด

รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้

เป็น สถานที่จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ผู้นำยุวกาชาด และนายหมู่ลูกเสือของเขตต่างๆ สังกัด กรุงเทพมหานคร และเปิกให้โรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ทั้งของรัฐและเอกชน สามารถใช้สถานที่จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมได้

กระบวนการจัดการเรียนรู้

จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   - ให้ได้รับประสบการณ์จริง
   - ความสามัคคีในหมู่คณะ การทำกิจกรรมกลุ่ม ระบบหมู่
   - ใช้กระบวนการทางลูกเสือในการแก้ปัญหา
   - การศึกษาธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   - การนำเสนอผลงาน
   - สรุปและประเมินผล

 

 

 

 

โครงสร้างสถานศึกษา

กรรมการสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาหลวงเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งด้านตะวันออกของคลองราษฎร์บูรณะซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดทำการสอนระดับชั้น ป.1 – ป.4 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2477 (วันสถาปนาโรงเรียน) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางมด 1 (นาหลวง) ต่อมาในปี พุทธศักราช 2507 ได้แลกเปลี่ยนที่ดินกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) โดยสถาบันให้ที่ดินแก่โรงเรียนและเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2477 โรงเรียนได้เริ่มสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ตามความต้องการของประชาชน

พ.ศ.2507 ได้แลกเปลี่ยนที่ดินกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) โดยสถาบันให้ที่ดินแก่โรงเรียนและเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2515 โรงเรียนได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีมาเป็นองค์การบริหาร นครหลวง ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 (ป.335) ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 รวมอยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จนกระทั่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารกรุงเทมหานคร พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน

พ.ศ.2520 โรงเรียนได้ลดประถมศึกษาปีที่ 7 ลงมาเหลือประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 โรงเรียนโอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี เมื่อ พ.ศ.2509

ต่อมาในวันศุกร์ที่  6 มีนาคม พ.ศ. 2541 เขตทุ่งครุ  ได้แยกเป็นเขตจัดตั้งใหม่ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540  ซึ่งได้แยกพื้นที่มาจากเขตราษฎร์บูรณะเดิม  โดยกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครอง โดยแบ่งจากแขวงบางมดและแขวงทุ่งครุ  เขตราษฎร์บูรณะ ให้เป็นเขตการปกครองตั้งใหม่ โดยใช้ชื่อตามพื้นที่ว่า เขตทุ่งครุ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่  6  มีนาคม  2541 เป็นต้นไป

พ.ศ. 2551 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ปรับปรุงโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 ใน 10 โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร (หนึ่งเดียวในฝั่งธนบุรี)

พ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จัดสร้างอาคาร 6 ชั้น 1 หลัง

พ.ศ. 2555 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จัดสร้างอาคาร 6 ชั้น 1 หลัง

พ.ศ. 2557 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2559 มีตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน 1 คน รองผู้บริหาร 4 คน ข้าราชการครูปฏิบัติงานสายการสอนในโรงเรียน 120 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน ภารโรง 6 คน และ คนเลี้ยงเด็ก (ชั่วคราว) 11 คน และมีจำนวนนักเรียน 2,815 คน

บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน มีอาคารเรียน 7 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง ส้วม 3 หลัง บ้านพักครู 4 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ศาลาสำหรับพักผ่อน 14 หลัง

โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 379/1 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2427 5630 เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ