www.nlsc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

    • ขอความร่วมมือทุกท่าน ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อมาติดต่อราชการในโรงเรียนนาหลวง..    • การสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 

    • ม.1 และ ม.4 เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563
    • สมัครเรียนเพิ่มเติม ระดับชั้นอนุบาล และ ป.1-ป.6 ตั้งแต่บัดนี้ จนครบจำนวน

 

 


เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ