www.nlsc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

   โรงเรียนนาหลวง สำนักงานเขตทุ่งครุ

ได้กำหนดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเขตทุ่งครุ ณ วัดหลวงพ่อโอภาสี แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ และกิจกรรมภายในโรงเรียนนาหลวงโดยตรง

ในระหว่างวันที่ 37 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จัดขบวนแห่ต้นเทียนร่วมกับโรงเรียนคลองรางจาก นำขบวนรถบุปผาชาติไปสมทบกับหน่วยงานอื่น และเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดหลวงพ่อโอภาสี เวลา 10.00 น. เพื่อทำพิธีเปิด เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด นำต้นเทียนไปถวายที่วัดพุทธบูชา โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียนเป็นผู้ถวาย

 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จัดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษาในนามของโรงเรียนนาหลวงไปยังวัดหลวงพ่อโอภาสี เวลา 13.00 น. โดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 100 คน เข้าร่วมขบวนแห่งรอบพระอุโบสถและถวายต้นเทียน

 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎคม พ.ศ. 2560

จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนนาหลวง

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ