www.nlsc.ac.th

สายชั้นอนุบาล 2

สายชั้น อนุบาล 2

นางสาวพรรณพษา บุญเจียม

นางสาวณัฐจิตรา จำปางาม

นางสาวนพวรรณ ผลอุดม

นางสาวศิวาลัย สุทธิประภา

นางสาวนุรไอนี สุหลง

ฝ่ายสนับสนุน

 

 

นางสาวเภาพิลาศ  กองยักษี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(งานธุรการและทะเบียนนักเรียน)

 

 

นางสาวชัชดา สาลี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

ครูพี่เลี้ยง

นางอรวรรณ อับดุลเลาะห์

นางศิริวรรณ จันทรา

นางสาวิตรี ศรีมันตะ

นางสาวดาเนียล รอดยอดสร้อย

นางสาวนริศรา มูซา

นางสาวชนาภัทร โสระธิวา

นางสาวเกษร แก้วชัยปุ่น

นางสาวบุญพามี นวมนาม


พนักงานสถานที่

นางสาวรัตนาภรณ์ คงอยู่

นายสุพี แย้มศรี

นางอรสา แย้มศรี

นายวสันต์ จันทร์นิ่ม

นางเยาวลักษณ์ ทองแท้

นางสาวสุภาพร พุฒซ้อน

นายสม อินดา

นายวรากร วาจิ๊

 

นายปรีชา วานิ

 

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สายชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

นางสาวทศพร โนนวิเศษ

นายวรุฒน์ ศรีทองเหลือง

นางพัฒนา มั่นสุทธิ

นายลอม สวัสดิ์รักษา

นางสาวพิมลมาศ บูชาธรรม

ว่าที่ ร.ต.อนุชา เสาวคนธ์

นางสาวสุภาณี นิวาส

 

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สายชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5

นางสาวอัมรินทร์ พ่วงแพ

นายพิทักษ์ สมบรรณ

นางสาวอัญชลี ล้อตระกูลพาณิชย์

นายศิรวิทย์ ปันแปง

นายอัครเดช จำนงค์ธรรม

นายนนท์ณัฎฐ์ น้อมระวี

 

นายอริย์ธัช จันทรักษ์

นางสาวกมลลักษณ์ ชมพูพาน

 

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สายชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4

นางสาวเกษร ลีลาน้อย

นายวิญญู บุตรคำโชติ

นางพัชรินทร์ หงษ์ทอง

นายนิรัน มั่นสุทธิ

นายธงชัย อภิธานจรรยากุล

นางสาววาสนา เหมาะชาติ

นางสาวพรทิพา  บรรพต

นางสาววรรณนิภา  สีทม

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ