www.nlsc.ac.th

สายชั้นอนุบาล 2

ฝ่ายสนับสนุน

 

 

นางสาวเภาพิลาศ  กองยักษี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(งานธุรการและทะเบียนนักเรียน)

 

 

 

 

-ว่าง-

                              -ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าสู่ระบบ

Link น่าสนใจ