www.nlsc.ac.th

สายชั้นอนุบาล 2

 

 

นางสาวนุรไอนี  บาเหม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

 

นางสมหมาย  ทองก๋ง

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

 

นางสาวนพวรรณ  ผลอุดม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3

 

นางสาวณัฐจิตรา  จำปางาม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

 

 

นางสาวพรรณพษา  บุญเจียม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5

 

 

 

นางสาวนริศรา  มูซา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 2/1

 

นางสาวอังคณา  แจ่มนิยม

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 2/2

 

นางสาวิตรี  ศรีมันตะ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 2/3

 

นางศิริวรรณ  จันทรา

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 2/4

 

นางอรวรรณ  อับดุลเลาะห์

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ชั้นอนุบาล 2/5

 

นางสาวชัชดา  สาลี

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง  ประจำห้องสื่อการสอนอนุบาล

 

 

ฝ่ายสนับสนุน

 

 

นางสาวเภาพิลาศ  กองยักษี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(งานธุรการและทะเบียนนักเรียน)

 

 

 

 

-ว่าง-

                              -ว่าง-

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(งานการเงินและงบประมาณ)

 

 

 

 

 

นายปัญญา  วงศ์ทองสงวน

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

 

นางเยาวลักษณ์  ทองแท้

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

 

นายสุพี  แย้มศรี

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

นายวสันต์  จันทร์นิ่ม

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรากร  วาจิ๊

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

นายปรีชา  วานิ

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

 

 


สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

นางสาวศิริกานดา  บูชาธรรม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

(หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

นางอมร  ราชบาฮัค

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

นายนนท์ณัฏฐ์  น้อมระวี

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

 

 

นางสาวจินดา  มงคลธีระเดช

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.6/1

(หัวหน้างานทะเบียน,วัดและประเมินผลระดับมัธยมศึกษา)

 

 

นายลอม  สวัสดิ์รักษา

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.6/2,6/3

(หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรมและการแสดง)

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

นางสาวอัมรินทร์  พ่วงแพ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

 

 

นางสาว

ตำแหน่ง ครู

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

 

 

นายธงชัย  อภิธานจรรยากุล

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

 

 

นางสาววาสนา  เหมาะชาติ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.5/1,5/2

 

 

นางณัฐธนันกรณ์ อมรภัคพงศ์

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.5/3

(หัวหน้างานเทคโนโลยี)

สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

นางสาวเกษร  ลีลาน้อย

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

นางพัชรินทร์  หงส์ทอง

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

 

นายอัครเดช  จำนงธรรม

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

(หัวหน้างานบุคลากรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

 

นางสาวทศพร  โนนวิเศษ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.4/๑,๔/๒

 

 

นายนิรัน มั่นสุทธิ

ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2

ครูพิเศษ ,ครูคู่ชั้น ม.4/3

(หัวหน้างานดนตรีและการแสดง)

เข้าสู่ระบบ

Vinaora World Time Clock

Link น่าสนใจ