ฝ่ายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 02 กรกฎาคม 2558 12:54
เขียนโดย Petburapa Poolwech
ฮิต: 7429

 

 

นางสาวเภาพิลาศ  กองยักษี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(งานธุรการและทะเบียนนักเรียน)

 

 

นางสาวชัชดา สาลี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน

 

 

 

ครูพี่เลี้ยง

นางอรวรรณ อับดุลเลาะห์

นางศิริวรรณ จันทรา

นางสาวิตรี ศรีมันตะ

นางสาวดาเนียล รอดยอดสร้อย

นางสาวนริศรา มูซา

นางสาวชนาภัทร โสระธิวา

นางสาวเกษร แก้วชัยปุ่น

นางสาวบุญพามี นวมนาม


พนักงานสถานที่

นางสาวรัตนาภรณ์ คงอยู่

นายสุพี แย้มศรี

นางอรสา แย้มศรี

นายวสันต์ จันทร์นิ่ม

นางเยาวลักษณ์ ทองแท้

นายปรีชา วานิ

นายสม อินดา

นายวรากร วาจิ๊