ฝ่ายบริหาร


 

 

 

 

 

นายไพบูลย์ กล่อมบรรจง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 นายสมชาติ แก้วนิ่ม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

นายสมัคร ปิยนามวาณิช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายการเงินและงบประมาณ

 

 

นายพรชัย  ศรีพระราม

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

 

นางสาวณัฐณิชา  ขันตี

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

ฝ่ายวิชาการ